Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Sengeløse Skole

Opslagstavlen

 • ikon
  Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen
   
  Kære elever og forældre!
   
  I anledning af årsskiftet vil vi i skolebestyrelsen gøre status og fortælle lidt om de emner, vi har arbejdet med i den senere tid og kommer til at arbejde med i den nærmeste fremtid. Vi forventer at sende et nyhedsbrev ud ca. to gange hvert skoleår.
   
  Som udgangspunkt ser vi Sengeløse Skole som en rigtig god skole med høj trivsel, høje faglige resultater, engageret personale og stor forældreopbakning.  Når dette er sagt, er der selvfølgelig også udfordringer, og skolebestyrelsen arbejder derfor kontinuerligt med at støtte Sengeløse Skole i at fastholde de gode resultater gennem behandling af emner, der berører hele skolen eller enkelte klasser og grupper af elever, der står i en særlig situation.
  Skolens økonomi
  De seneste år har vi i skolebestyrelsen været meget optaget af skolens økonomi. Skolens budget er gennem de seneste 10 år gradvist blevet reduceret, samtidig med at der har været stigende elevtal på skolen. Det er skolebestyrelsens opfattelse, at den tildeling af ressourcer, Sengeløse Skole har modtaget de seneste år, ikke giver mulighed for at sikre, at eleverne modtager et tilbud, der matcher det serviceniveau, som byrådet har besluttet. Vi har siden begyndelsen af 2017 været i dialog med administrationen på rådhuset om skolens budget. Det er derfor med stor glæde, at skolebestyrelsen har noteret sig, at Høje-Taastrup Kommune er i gang med at udvikle en helt ny ressourcemodel for fordeling af skolernes økonomi, som træder i kraft allerede fra næste skoleår. Det er skolebestyrelsens forhåbning og forventning, at der hermed gives de yderligere midler til skolens drift, som er nødvendige for at sikre en endnu bedre skole i Sengeløse i fremtiden.
  Nye lærere og pædagoger
  Der har i 2018 været en del lærere og pædagoger, der er holdt op på Sengeløse Skole. Det påvirker mange børns trivsel, når der er stor udskiftning i personalegruppen, og skolens ledelse og skolebestyrelse har derfor taget situationen meget alvorligt. Vi har taget kontakt til medarbejderrepræsentanter i både skole og SFO for at få indsigt i arbejdsmiljø o.l. Tilbagemeldingen til skolebestyrelsen er, at de mange opsigelser ikke drejer sig om dårligt samarbejdsklima i personalegruppen eller med ledelsen, men i høj grad om et generelt øget arbejdspres. Der er igennem de seneste år sket en stigning i kravene til medarbejderne på skolen. De ovennævnte budgetreduktioner fra byrådet betyder færre medarbejdere til samme antal klasser, men et stigende elevtal. Der forlanges flere undervisningslektioner pr. medarbejder og reduceres i støttefunktioner som skolebibliotekar og støtte- og specialundervisning til elever med behov. Samtidig stilles nye politiske krav til folkeskolen, og medarbejderne oplever desuden et stigende antal kritiske forældrehenvendelser, som kan være en energidræner i en i forvejen travl hverdag.
  Den gode skole
  Skolens ledelse og skolebestyrelsen arbejder meget fokuseret på at skabe de bedst mulige betingelser for udvikling og trivsel for elever og medarbejdere. Det er skolebestyrelsen opfattelse, at forældregruppens opbakning og engagement i skolens liv er en af Sengeløse Skoles største ressourcer. Vi vil derfor også gerne opfordre hele forældregruppen til at støtte op om skolen og medarbejderne ved at kommunikere i en ordentlig tone. Den gode tone smitter nemlig af på vores børn. Dette er især vigtigt at huske, når der opstår udfordringer for en klasse eller en enkelt elev. Udfordringer kan ikke undgås. Alle klasser, nogle mere end andre, vil i løbet af deres skoleforløb opleve lærerskift eller sygdom, som skaber uro for børn og forældre. Disse udfordringer håndteres dog bedst, hvis elever, forældre og skole indgår i et konstruktivt samarbejde præget af tillid og gensidig respekt. Det er et fælles ansvar at skabe en god lokal folkeskole.
  Tættere dialog
  Vi ønsker en endnu tættere dialog med alle forældre. Derfor vil der ud over det eksisterende indskolingsråd, også blive oprettet et forældreråd for mellemtrinet (4.-6. klasse), ét for udskolingen (7.-9.) samt ét for Øtoften. Til hvert råd tilknyttes en ledelsesrepræsentant, hhv. SFO-leder Ruth (indskoling), souschef Annemette (mellemtrin), skoleleder Jens (udskolingen) og afdelingsleder Finn (Øtoften). Hvert råd vil bestå af repræsentanter fra hvert klasseråd/forældreråd, og der vil være to årlige møder, samt et årligt temamøde med skolebestyrelsen. De valgte forældrerepræsentanter vil blive inviteret direkte til disse rådsmøder.
  Samtidig er vi i skolebestyrelsen rigtig glade for, at så mange forældre engagerer sig i børnenes hverdag; det håber vi, I vil fortsætte med. I er altid velkomne til at kontakte os i bestyrelsen, hvis I har spørgsmål, eller I undrer jer over noget.
  Ny måde at afholde forældremøder på
  For også at sikre en endnu bedre dialog, vil alle forældremøder i indskolingen foregå samme aften, mellemtrinet på én aften og udskolingen på én aften. Hver forældremødeaften vil starte med et indlæg fra skolens ledelse og skolebestyrelsen med fokus på, hvad der rører sig på hele skolen, og hvad bestyrelsen arbejder med for tiden. Herefter går hver klasse ud til sit eget forældremøde, ganske som vi plejer.
  Sengeløse skole er en skole i top
  I Høje-Taastrup er karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag 6,5, og det er en forbedring på 0,2 karakterpoint i forhold til resultatet i 2016/2017. Dermed nærmer kommunen sig landsgennemsnittet på 7,1. Folkeskolen med det højeste gennemsnit i kommunen er igen i år Sengeløse Skole: Vores elever fik 8 i gennemsnit, hvilket er langt over landsgennemsnittet.
  Folkeskolen er også underlagt Nationale Test. På skolen gennemfører eleverne både de frivillige og de obligatoriske Nationale Test. Overordnet set ligger 80 % af vores elever i kategorierne middel til over middel. De elever der ligger under middel eller en del under middel får støtte og vejledning.
  Hvert skoleår måles elevtrivslen blandt eleverne på Sengeløse Skole. Elevtrivslen er generelt god og ligger over landsgennemsnittet. I den seneste måling for skoleåret 2017/2018 er 96,8% af eleverne glade eller rigtig glade for at gå på Sengeløse Skole.
  Ipads, PC og udstyr
  Skolen opfordrer alle elever til selv at tage hovedtelefoner og andet udstyr med til at supplere det udstyr kommunen stiller til rådighed. Har eleverne ikke udstyr fx hovedtelefoner, der skal bruges i undervisningen, stiller skolen det gratis til rådighed i skoletiden. Det er ikke den enkelte familie eller klassekasserne, der selv skal ud og købe det.
   
  Fra skolebestyrelsen skal der hermed lyde en tak til alle medarbejdere og ledere på Sengeløse Skole for den store indsats, I hver dag gør, for at vores børn har en god, lærerig og tryg skolegang.
   
  Alle elever, forældre, medarbejdere og ledere ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
   
  Vi glæder os til samarbejdet i det nye år.
   
  Bedste hilsner
  Skolebestyrelsen
   
  Jens Arnt den 14-12-2018
 • Skoleindskrivning for kommende 0. klasser 2019/2020

  Indskrivning sker digitalt senest den 20. januar 2019 på kommunens hjemmeside:

  https://www.htk.dk/Borger/Skoler-uddannelse/Skolestart.aspx


   
  Susanne Kate Rytter Mossin den 30-10-2018