Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Sengeløse Skole

MÅLSÆTNING

 

Skolebestyrelsen har taget initiativ til og stået for en proces med at få revideret målsætningerne for skolen og for SFO’en. Såvel forældre som medarbejdere og elever var med i arbejdet, der mundede ud i nye målsætninger og visioner for Sengeløse Skole.

Vision

På Sengeløse Skole er det visionen for de næste fire år, at alle oplever

tryghed og trivsel

målrettet undervisning og læring

et forpligtigende skole- hjemsamarbejde

respekt og ansvarlighed

demokrati

traditioner og

gode fysiske rammer

 

Derfor har vi følgende målsætninger for arbejdet de næste fire år

Tryghed og trivsel

Tryghed er grobund for et kreativt og udviklende miljø. Tryghed voksne og børn imellem giver bedre muligheder for læring og giver den enkelte større selvværd.

Ved god trivsel og tryghed er der skabt et miljø, hvor mobning ikke accepteres, og hvor tolerance og hjælpsomhed er de bærende værdier

Tryghed – et godt sted at være

Læring og undervisning

Undervisningen og aktiviteterne tilrettelægges så børnene, gennem engagement og aktiv deltagelse, har lyst til at lære. Børnene oplever, at de har medindflydelse på undervisningen.

Dagligdagen bærer præg af fleksibilitet, sammenhold og arbejdsglæde.

Der er tid til at fordybe sig i nærværende og sammenhængende forløb, så det enkelte barn føler nysgerrighed, inspiration, grundighed og medansvar for at lære.

Undervisningen og aktiviteterne tilrettelægges på forskellige måder, med mange forskellige arbejds- og undervisningsformer, så børnenes individuelle behov tilgodeses.

På Sengeløse Skole er udvikling af færdigheder, sociale kompetencer og personlighed en helhed.

Skole- hjemsamarbejdet

Skole-/hjemsamarbejde er en vigtig del af Sengeløse Skoles daglige virke Det drejer sig om samarbejdet om det enkelte barn, både i den enkelte klasse og i sfo'en.

Det er vigtigt at de voksne mødes i gensidig respekt, og at alle føler ansvar og del i de beslutninger, der træffes. Positivt og åbent samarbejde befordrer gensidig forståelse og modvirker misforståelser og konflikter.

I forbindelse med samarbejdet er klasselæreren / pædagogen nøgleperson. Samarbejdet skaber grundlag for at forældrene får lyst til at engagere sig i skolens hverdag.

Informationsniveauet fra skolebestyrelsen og omkring den enkelte klasse er højt.

Respekt og ansvarlighed

Gensidig respekt og ansvarlighed er fundamentet for fællesskabet på Sengeløse Skole. Vi møder hinanden med respekt og får derigennem en øget bevidsthed om egen identitet og rummelighed til at møde og respektere andre end en selv.

Gennem ansvarsfølelse overfor andre mennesker, de fysiske rammer og sociale relationer øges trygheden og trivslen, så alle kan mødes i en åben dialog.

Vi har alle respekt og ansvar for, at skolens hverdag fungerer optimalt

Demokrati

Nærdemokratiske principper som dialog, samarbejde, medindflydelse og medansvar er grundlæggende for alt , hvad der foregår på Sengeløse Skole.

Alle er med til at udvikle demokratiske samarbejdsformer i en åben og reflekterende kultur, hvor der er respekt for den enkelte og mindretallet.

Alle har kendskab til deres egen kultur og har forståelse, tolerance og relationer til mennesker med en anden kultur. Ikke bare lokalt, men også nationalt og internationalt.

Traditioner

Sengeløse Skole bevarer og udvikler egne og fælles traditioner, der er med til at give skolen sin særlige identitet og er med til at fremme udviklingen mod de værdier vi ønsker.

Traditionerne er med til at skabe samhørighed, stolthed og fremme fællesskabet bl.a. ved at udvikle fælles referencerammer og inddrage lokalsamfundet.

Gode fysiske rammer

Sengeløse Skole er et værested og arbejdsplads for ca. 400 mennesker dagligt, og det er vigtigt at de fysiske rammer, både ude og inde, er i orden. Gode indbydende rammer fremmer lærings- og arbejdsmiljøet og udvikler alles ansvarlighed overfor materialer, inventar og miljø.

Ude- og indearealerne er indrettet så de er indbydende og giver mulighed for udøvelse af mange forskellige aktiviteter.

Handleplaner

Efterfølgende har såvel lærere, pædagoger, forældre og elever udarbejdet planer for, hvilke handlinger man hver for sig kan fokusere på, så visionen og målene kan opfyldes.

Disse handleplaner kan ses på skolens hjemmeside  www.sengeloese.skoleintra.dk