Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Sengeløse Skole

PJECE TIL KLASSERÅDENE

 

Samarbejdet mellem skole og hjem

Et vigtigt mål for Sengeløse Skole er at udvikle et aktivt, dagligt samarbejde mellem skole og hjem. Parterne i samarbejdet er skolens lærere og ledelse, den enkelte elev, den enkelte klasse, forældrene og skolebestyrelsen.

Grundpillen i samarbejdet er klasselærerne og de kontaktforældre, som er valgt til hvert klasseråd.

Klasserådene er det centrale bindeled mellem klasse, skole og skolebestyrelse, idet rådenes bagland er hele klassens elever og forældre. Samtidig danner rådene bagland for såvel klasselærere/børnehaveklasseledere som skolebestyrelse.

 

Valg af klasseråd:

Klasselæreren/børnehaveklasselederen uddeler nærværende folder til alle nyvalgte kontaktforældre.

Der skal vælges min. 2 kontaktforældre pr. klasse for et skoleår ad gangen.

Valget skal ske på først kommende forældremøde

 

Klasserådets opgaver

Klasserådet udarbejder hvert år i samarbejde med klasselæreren/børnehaveklasselederen en plan for årets skole-hjem-samarbejde. Planen indarbejdes i den af lærerne udarbejdede årsplan for klassens arbejde og udleveres sammen med denne i god tid inden det første forældremøde i et nyt skoleår.

Årsplanen indeholder foruden de faglige, sociale og undervisningsmæssige mål for klassen, datoer og rammer for skole-hjem-samtaler, for forældremøder, møder mellem kontaktforældre og lærerne, sociale arrangementer (sommerfest, teateraften...).

Klasserådet fastlægger sammen med klasselæreren/børnehaveklasselederen rammerne for de årlige skole-hjem-samtaler mellem elev, lærere og forældre, antallet og indholdet af forældremøderne, samt rammerne for afvikling af disse møder, hvordan skal de ledes, og hvordan skal der refereres.

Fra børnehaveklasse til og med tredje klasse deltager en pædagog fra SFO’en i samtalerne i én samtale om året. Klasserådet beslutter sammen med klasselæreren hvilke emner, der skal sættes på dagsordenen til forældremøderne.

Klasserådet kan også være aktivt i forbindelse med formidling af gæstelærere, besøg på arbejdspladser og kontakter til lokalsamfundet. Ligesom klasserådet kan være med til at opfordre forældrene til at melde sig som ressource-personer, hvis de mener, at de via deres arbejde eller lignende kan være hjælp for skolen.

Klasserådene kan med fordel uddelegere en række opgaver til de øvrige forældre og børn i klassen, når klassefester, besøg på arbejdspladser med videre skal arrangeres.

Klasserådene opfordres til sammen med klasselæreren på klasserådsmøderne at fokusere på emner, der har betydning for børnenes adfærd og trivsel.

Klasserådene har andel i skolebestyrelsens beslutninger, da bestyrelsen sender emner til høring, når der skal formuleres principper.

Klasserådene har altid mulighed for at opfordre skolebestyrelsen til at sætte et emne på skolebestyrelsens dagsorden.

Kontaktforældrene er en væsentlig samarbejdspartner til Skolebestyrelsen

Der foreslås 2-3 tema møder mellem SB og kontaktforældregruppen pr. skoleår i SB regi.

 

Begrænsninger

Klasseråd kan ikke diskutere enkeltpersoner. Hvis en forældre er utilfreds med en lærers/børnehaveklasseleders varetagelse af arbejdet, er klagegangen obligatorisk:

Først henvender man sig til den pågældende lærer. Hvis knuden ikke løses op her, er næste instans skolelederen. Kun hvis problemet ikke løses her, kommer sagen ”principielt” klasseråd/skolebestyrelse ved.

Klasselærernes tid til skole/hjemarbejde er begrænset af den arbejdstid skolen afsætter for læreren til formålet.

Skolebestyrelsen er gennem fastlæggelse af principper på området med til at beslutte niveauet for samarbejdet.

Klasserådene kan altid overfor skolebestyrelsen indsende ønsker om tildeling af ressourcer til skole/hjemsamarbejde. Ønskerne vil indgå i skolebestyrelsens baggrundsmateriale for beslutning af principper på området.